The List Of Homestay In Bat Xat District

No Name Address Phone Number of room Number of bed Owner
Commune District
                     
1 Homestay Cô Si Thôn: Ngải Trồ – Y Tý Huyện Bát Xát 814546667 10 14 Sùng Thị Tâm
2 Homestay Thảo Nguyên Xanh Thôn: Ngải Trồ – Y Tý Huyện Bát Xát 914675068 6 9 Hầu Thị Mỷ
3 Homestay A Hờ Thôn: Ngải Trồ – Y Tý Huyện Bát Xát 855751173 7 11 Sùng A Hờ
4 Homestay Choản Thèn Thôn: Choản Thèn – Y Tý Huyện Bát Xát 989988295 4 4 Ly Giá Sơ
5 Homestay Xá Hà Nhì Thôn: Lao Chải – Y Tý Huyện Bát Xát 942594010 2 2 Chu Che Xá
6 Homestay Y Tý Cloud Thôn:Mò Phú Chải – Y Tý Huyện Bát Xát 961765431 4 6 Ly Xá Xuy
7 Homestay Khám phá Y Tý Thôn:Mò Phú Chải – Y Tý Huyện Bát Xát 985215564 3 3 Phu Suy Thó
8 Homestay Nhìu Cồ San Thôn:Mò Phú Chải – Y Tý Huyện Bát Xát 816766318 4 4 Phu Che Thó
9 Homestay A Dè Lảo Thẩn Thôn:Mò Phú Chải – Y Tý Huyện Bát Xát 913375896 4 6 Sùng A Dè
10 Homestay Hờ Lù Thôn:Choản Thèn – Y Tý Huyện Bát Xát 35266643 3 4 Sần Hờ Lù
11 Homestay A Mờ Thôn:Mò Phú Chải – Y Tý Huyện Bát Xát 379886398 5 5 Ly Mờ Be
12 Homestay A Tầy Thôn: Ngải Trồ – Y Tý Huyện Bát Xát 943277504 3 14 Tráng A Tầy
13 Homestay Hà Nhì Cổ Thôn Lảo Chải, xã Y Tý Huyện Bát Xát 844993098 3 3 Sần Xe Sì
14 Homestay Đại Ngàn Thôn Lao Chải, xã Y Tý Huyện Bát Xát 382689778 Nguyễn Tiến Dũng
15 Homestay Lảo Thẩn Phan Cán Sử, Y Tý Huyện Bát Xát 964186226 Bùi Đình Hưng
16 Homestay Y Tý Ta Chill Ngải Trồ, Y Tý Huyện Bát Xát 343436601 15 17 Phà Hờ Có
17 Homestay Hà Nhì House Choản Thèn, Y Tý Huyện Bát Xát 919205990 2 3 Sần Thó Mừ
18 Homestay Mẩy Khoăp Phan Cán Sử, Y Tý Huyện Bát Xát 988352223 5 5 Đỗ Đại Nghĩa
19 Homestay A Súng Ngải Trồ, Y Tý Huyện Bát Xát 12 15 Hầu A Súng
20 Homestay Mường Hum Thôn Mường Hum, xã Mường Hum Huyện Bát Xát 989451305 4 6 Tạ Văn Nhọt
21 Homestay Thào A Dế Nậm Pẻn 1, xã Sàng Ma Sáo Huyện Bát Xát 38099108 2 4 Thào A Dế
22 Homestay Tráng A Toả Thôn Ky Quan San, xã Sàng Ma Sáo Huyện Bát Xát 854249308 Tráng A Toả
23 Homestay Pavie Thôn Nhìu Cồ San, xã Sàng Ma Sáo Huyện Bát Xát 976081376 3 3 Giàng A Tếnh
24 Homestay Hạng A Chứ Thôn Nhìu Cồ San, xã Sàng Ma Sáo Huyện Bát Xát 943644031 Hạng A Chứ
25 Homestay Huyền Cần Thôn Vỹ Kẽm, Cốc Mỳ Huyện Bát Xát 2 2
26 Homestay A Lử Nhìu Cồ San, Y Tý Huyện Bát Xát 2 2
27 Homestay Quân Chuý  Choản Thèn, Y Tý Huyện Bát Xát 2 2
28 Nhà Du lịch CĐ  Choản Thèn, Y Tý Huyện Bát Xát 0915500175 2 3
29 Homestay A Xà Ngải Trồ, Y Tý Huyện Bát Xát 3 4 Hầu A Xà
30 Y Tý Farmstay Mò Phú Chải, Y Tý Huyện Bát Xát 971242231 2 4 Bạch Hải Hoàn

 

About the Author Sapa Tourism Office

Leave a Comment:

whatsapp