Homestay In Bao Yen District

No Name Address Phone Number of room Number of bed Owner
Commune District
               
1 Hoàng Thị Thúy Bản Hón – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0789.036.922 6 1  
2 Hoàng Văn Bóng Mường Kem – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0975.940.072 5 1  
3 Hoàng Văn Nha Bản Hón – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0379.544.701 5 1  
4 Nguyễn Thị San Nà Khương – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0356.143.700 7 1  
5 Hoàng Văn Như Bản Hón – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0972.690.647 5    
6 Lương Văn Tình Thâm Mạ – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0987.554.759 4    
7 Cổ Văn Sông Nặm Cằm – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0355.098.248 5 1  
8 Lương Xuân Thăng Nặm Cằm – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0338.243.162 4    
9 Lương Thị Nương Nà Khương – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0398.935.407 4 1  
10 Hoàng Văn Tấn Nà Khương – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0355.428.395 4    
11 Ma Thị Tắt Nà Khương – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0788.080.682 5 1  
12 Ma Văn Tiến Bản Rịa – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0366.811.596 3    
13 Đặng Thị Thấy Bản Rịa – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0378.611.460 3    
14 Cổ Văn Minh Bản Ràng – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0328.595.478 4 1  
15 Hoàng Văn Quyết Nà Khương – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0357.952.618 3    
16 Cổ Kim Vệ Nặm Cằm – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0333.495.609 5 1  
17 Cổ Văn Duyên Nặm Cằm – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0363.034.669 4    
18 Hoàng Lan Hương Thôn Đồng Mòng 2, xã Phúc Khánh Huyện Bảo Yên 974158879 3    
19 Hoàng Thị Thúy Bản Hón – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0789.036.922 6 1  
20 Hoàng Văn Bóng Mường Kem – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0975.940.072 5 1  
21 Hoàng Văn Nha Bản Hón – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0379.544.701 5 1  
22 Nguyễn Thị San Nà Khương – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0356.143.700 7 1  
23 Hoàng Văn Như Bản Hón – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0972.690.647 5    
24 Lương Văn Tình Thâm Mạ – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0987.554.759 4    
25 Cổ Văn Sông Nặm Cằm – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0355.098.248 5 1  
26 Lương Xuân Thăng Nặm Cằm – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0338.243.162 4    
27 Lương Thị Nương Nà Khương – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0398.935.407 4 1  
28 Hoàng Văn Tấn Nà Khương – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0355.428.395 4    
29 Ma Thị Tắt Nà Khương – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0788.080.682 5 1  
30 Ma Văn Tiến Bản Rịa – Nghĩa Đô Huyện Bảo Yên 0366.811.596 3    

 

 

About the Author Sapa Tourism Office

Leave a Comment:

whatsapp